IMG_3835

Medezeggenschapsraad

Op elke school functioneert een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden en ouders samen het beleid van de school bespreken. Zo ook op IKC Klimboom. De MR bestaat uit twee delen: de oudergeleding en de personeelsgeleding.

In beide geledingen zitten vijf leden met stemrecht en adviesrecht die de belangen van de rest van de ouders en personeelsleden behartigen: vijf ouders die gekozen worden door alle ouders van de school en vijf personeelsleden die gekozen worden door hun eigen collega’s. Deze tien personen praten en stemmen over beleidsplannen die door de directie worden ingebracht.

Van beide geledingen (dit wisselt) gaat één lid ook vier keer per jaar naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) om onze belangen op organisatieniveau te vertegenwoordigen.

De MR heeft inspraak in het beleid van de school en heeft dus een belangrijke rol in de koers die de school vaart. Aan de orde komen bijvoorbeeld het onderwijsbeleid van de school, de interne begeleiding, het activiteitenplan en het personeelsbeleid van de school. De MR heeft in principe een controlerend karakter, maar is ook bevoegd beleidsmatige voorstellen te doen.

De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De vergaderingen worden vooraf aangekondigd en zijn deels openbaar. Je kunt in de vergadering gebruik maken van spreekrecht. Dit kun je aanvragen via mr.klimboom@opoz.nl.

De MR-geleding bestaat uit:

Oudergeleding

  • Cleo van Wetten (voorzitter)
  • Rianne Goudriaan
  • Tara de Jong
  • Willemijn Roselaar
  • Jennifer Wassenaar

Personeelsgeleding

  • Maarten van Toor (secretaris)
  • Rianne Hoogerwerf
  • Jessica Keller
  • Ellen Lazet
  • Debby Peters

E-mailadres van de MR: mr.klimboom@opoz.nl