IMG_3706

Zelfstandigheid

Kinderen willen we vaardigheden als kritisch denken, zelfsturing, probleemoplossend vermogen en zelfreflectie aanleren. Vanuit onze daltonvisie stimuleren we deze vaardigheden, want zo ontwikkelen ze het vermogen om kennis zelfstandig te verwerven.

Al vanaf groep 1 leren kinderen met behulp van de leerkracht om zelf aan taken te werken en deze in te plannen. De leerkracht geeft instructie, houdt de ontwikkeling van je kind goed in de gaten en stuurt bij waar nodig. Spelenderwijs raken de kinderen vertrouwd met het zelfstandig werken en leren ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces.

Zelfstandigheid wordt gestimuleerd door kinderen zelf oplossingsmethoden te laten zoeken, problemen op te laten lossen en opdrachten uit te laten voeren. Het werken met taken is ook een middel om zelfstandigheid te stimuleren. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat kinderen:

  • veel gelegenheid krijgen om zelf te leren door ontdekkend bezig te zijn of zelfstandig te oefenen;
  • die minder instructie nodig hebben hun kennis kunnen verbreden door andere taken te maken;
  • die meer instructie nodig hebben een andere uitleg krijgen en hun eventueel ander oefenmateriaal wordt aangeboden.

We helpen kinderen ook bij het reflecteren op hun eigen prestatie. Wat ging goed en wat kan beter? Zo blijven kinderen zich op een positieve manier ontwikkelen.