Privacyverklaring

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In de privacyverklaring van OPOZ staat beschreven hoe we op de scholen omgaan met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en kinderen.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze kinderen en voor de organisatie daarvan. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving van het kind op school. Daarnaast registeren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over kinderen, bijvoorbeeld over vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een kind, zoals medische gegevens.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in het digitale administratiesysteem van de school (ParnasSys). Dit programma is beveiligd en de toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de school die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij uw toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de schoolleiding.

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en filmpjes binnen de school. Het is ouders niet toegestaan om foto’s/filmpjes die binnen school zijn gemaakt, te delen via sociale media.

Heeft u vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u dit kenbaar maken via een mail aan de schoolleiding. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en hier binnen twee weken op reageren. Mocht u uw vraag direct aan onze FG (Functionaris Gegevensbescherming) willen stellen, dan kan dat door een mail te sturen naar: avg@opoz.nl.

Meldpunt datalekken

Wij doen er alles aan om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van u en van uw kind. Maar wat als persoonlijke informatie toch ‘lekt’ en terecht komt waar het niet hoort? Dan kan er sprake zijn van een datalek. Mocht u een mogelijk datalek opmerken, informeer dan altijd direct de schoolleiding. Ook kunt u een melding doen bij het bestuur via avg@opoz.nldoor het meldingsformulier in te vullen. Met uw hulp kunnen wij namelijk snel in actie komen en indien noodzakelijk een melding doen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).