Ouderbetrokkenheid

Het team betrekt ouders zoveel mogelijk bij de school en de ontwikkeling van hun kind. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het leersucces en de sfeer op school. Laagdrempelig contact tussen het team en de ouders is daarbij belangrijk. 

Contactmomenten

Ieder schooljaar beginnen wij met een startgesprek. Zo maakt u kennis met de nieuwe leerkracht van uw kind en kunt u informatie en ervaringen uitwisselen. Door middel van voortgangs- en rapportgesprekken houdt de leerkracht u op de hoogte van de ontwikkelingen. Daarnaast organiseren wij inloopochtenden en ouderavonden. U kunt ook altijd na schooltijd even binnenlopen in de groep. 

Communicatie

Elke twee weken ontvangt u via de e-mail een nieuwsbrief en op onze website en Facebookpagina kunt u onze activiteiten volgen. Via het ouderportaal krijgt u praktische informatie over allerlei zaken rondom school, zoals belangrijke data en mededelingen.

Huisbezoek 

Leerkrachten gaan bij nieuwe kinderen op huisbezoek. Zo leren wij de kinderen nog beter kennen. De leerkracht maakt hiervoor een afspraak.

Klasse(n)ouders!

IKC Klimboom heeft zeer veel betrokken ouders, die de school op allerlei manieren ondersteunen. Klassenouders en hulpouders helpen het schoolteam bij het organiseren van diverse activiteiten. U kunt zich hier voor opgeven bij de leerkrachten.

Ouderparticipatie

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over het beleid van de school. Als u interesse heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de voorzitter van de MR. Indien er vacatures ontstaan worden er verkiezingen gehouden.

Snel naar