Medezeggenschapsraad

Op elke school functioneert een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden en ouders samen het beleid van de school bespreken. Zo ook op IKC Klimboom. De MR bestaat uit twee delen: de oudergeleding en de personeelsgeleding.

In beide geledingen zitten drie leden met stemrecht en adviesrecht die de belangen van de rest van de ouders en personeelsleden behartigen: vier ouders die gekozen worden door alle ouders van de school en vier personeelsleden die gekozen worden door hun eigen collega’s. Deze acht personen praten en stemmen over beleidsplannen die door de directie worden ingebracht.

Van beide geledingen (dit wisselt) gaat één lid ook vier keer per jaar naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) om onze belangen op organisatieniveau te vertegenwoordigen.

De MR heeft inspraak in het beleid van de school en heeft dus een belangrijke rol in de koers die de school vaart. Aan de orde komen bijvoorbeeld het onderwijsbeleid van de school, de interne begeleiding, het activiteitenplan en het personeelsbeleid van de school. De MR heeft in principe en controlerend karakter, maar is ook bevoegd beleidsmatige voorstellen te doen.

De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De vergaderingen worden vooraf aangekondigd en zijn deels openbaar. U kunt in de vergadering gebruik maken van spreekrecht. Dit kunt u aanvragen via mr.klimboom@opoz.nl 

De MR-geleding bestaat uit:
Oudergeleding                                        Personeelsgeleding
Cleo van Wetten (voorzitter)                Annemieke Scheuierman (GMR-lid)
Jennifer Wassenaar                               Maarten van Toor (secretaris en GMR- lid)
Rianne Goudriaan                                  Ellen Lazet
Willemijn Roselaar                                Rianne Hazelaar
Tara de Jong                                           Debby Peters

E-mailadres van de MR: mr.klimboom@opoz.nl

Huidige schooljaar

klik hier voor de notulen van 11-04-2022
klik hier voor de notulen van 24-01-2022
klik hier voor de notulen van 25-10-2021
klik hier voor de notulen van 06-09-2021


Archief
klik hier voor de notulen van 29-03 2021
klik hier voor de notulen van 25-01-2021
klik hier voor de notulen van 16-11-2020
klik hier voor de notulen van 07-09-2020
klik hier voor de notulen van 04-06-2020
klik hier voor de notulen van 14-01-2020
Snel naar