Medezeggenschapsraad

Op elke school functioneert een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden en ouders samen het beleid van de school bespreken. Zo ook op IKC Klimboom. De MR bestaat uit twee delen: de oudergeleding en de personeelsgeleding.

In beide geledingen zitten drie leden met stemrecht en adviesrecht die de belangen van de rest van de ouders en personeelsleden behartigen: vier ouders die gekozen worden door alle ouders van de school en vier personeelsleden die gekozen worden door hun eigen collega’s. Deze acht personen praten en stemmen over beleidsplannen die door de directie worden ingebracht.

Van beide geledingen (dit wisselt) gaat één lid ook vier keer per jaar naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) om onze belangen op organisatieniveau te vertegenwoordigen.

De MR heeft inspraak in het beleid van de school en heeft dus een belangrijke rol in de koers die de school vaart. Aan de orde komen bijvoorbeeld het onderwijsbeleid van de school, de interne begeleiding, het activiteitenplan en het personeelsbeleid van de school. De MR heeft in principe en controlerend karakter, maar is ook bevoegd beleidsmatige voorstellen te doen.

De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De vergaderingen worden vooraf aangekondigd en zijn deels openbaar. U kunt in de vergadering gebruik maken van spreekrecht. Dit kunt u aanvragen via mr.klimboom@opoz.nl 

De MR-geleding bestaat uit:
Oudergeleding                                                  Personeelsgeleding
Cleo van Wetten (voorzitter)                          Annemieke Scheuierman (GMR-lid)
Jamie van Eijsden                                             Maarten van Toor (secretaris en GMR- lid)
Maarten Coenraads                                         Ellen Lazet
Leonie Bierhuizen                                            Rianne Hazelaar
Jennifer Wassenaar                                         Debby Peters

E-mailadres van de MR: mr.klimboom@opoz.nl

Klik hier voor de brief van het college van bestuur aangaande de huisvestingproblematiek en de regulering van de leerlingstromingen in Zoetermeer

Klik hier voor de notulen van 05-09-2018

Klik hier voor de notulen van 15-10-2018

Klik hier voor de notulen van 15-01-2019

Klik hier voor de notulen van 20-03-2019

Klik hier voor de notulen van 05-06-2019

klik hier voor de notulen van 07-10-2019

klik hier voor de notulen van 14-01-2020

klik hier voor de notulen van 04-06-2020

klik hier voor de notulen van 07-09-2020

Snel naar